Závaznost kodexu

Tento morální a etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance a dodavatele (dále jen zaměstnanec) společnosti STAVOPROJEKCE. Dodržování tohoto kodexu sledují vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení. Jeho nedodržování může vést k sankcím, které jsou v souladu s pracovněprávními předpisy České republiky.

Boj proti korupci

Společnost STAVOPROJEKCE se staví proti všem formám korupce včetně vydírání a úplatkářství. Proto nemůžeme v zahájení nebo zadávání zakázek nabízet nebo přijímat dary, které by mohly ovlivnit obchodní rozhodnutí. Zaměstnanci společnosti dodržují platné zákony a normy a neuznávají žádné dohody, které by narušovaly hospodářskou soutěž, zneužívaly jejich postavení ve firmě a postavení firmy na trhu.

Lidská práva a zákaz diskriminace

Společnost STAVOPROJEKCE respektuje všechny zaměstnance ve smyslu volnosti, svých právech a rovnosti bez rozdílu rasy, pleti, pohlaví, věku, jazyka, náboženského vyznání, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, a jiné třídy a respektuje důstojnost, soukromí a osobnost každého zaměstnance. Společnost STAVOPROJEKCE u svých zaměstnanců netoleruje žádnou formu diskriminace a nerovné zacházení se zákazníky, dodavateli, kolegy a ostatními partnery podle rasy, pohlaví, handicapu, náboženství apod.

Chování a vystupování zaměstnanců

Každý zaměstnanec společnosti STAVOPROJEKCE je povinen respektovat své nadřízené i kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce. Musí ovšem upozornit vedení společnosti na každý vážný pracovní nebo firemní problém, přestože toto upozornění může být ostatními zaměstnanci vnímáno jako nekolegiální. Každý jednotlivec má právo vyjádřit kultivovaně svůj názor bez rozdílu jeho funkce či postavení ve společnosti. Zaměstnanec si v každé situaci musí uvědomovat, že navenek zastupuje společnost STAVOPROJEKCE a ne své osobní zájmy. Pokud oprávněný pracovník není schopen na místě vyřešit požadavek zákazníka, musí o tom neprodleně informovat svého nadřízeného. Každý zaměstnanec společnosti STAVOPROJEKCE jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a odpovědně vůči okolí a především vůči životnímu prostředí. Jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje u svých podřízených.

Bezpečnost práce

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Obchodní partneři a zákazníci

Naše obchodní partnery a zákazníky si vybíráme. Má-li být vztah se zákazníkem prospěšný, je důležité hodnotit jeho užitečnost pro oba partnery. Zaměstnanci firmy usilují o soulad mezi požadavky zákazníka a službami firmy s ohledem na vztah firmy k zákazníkovi. Zaměstnanci reagují flexibilně a profesionálně na nároky a individuální požadavky zákazníků. Zaměstnanec musí dbát na to, aby svým jednáním a chováním nepoškozoval zájmy firmy, ale zároveň maximálně uspokojil požadavky zákazníka. Ukončenou zakázku vedení společnosti STAVOPROJEKCE vnímá jen tehdy, je-li řádně předána, především včetně finančního vypořádání.

Využití pracovní doby

Pro společnost STAVOPROJEKCE je rozhodující efektivita práce všech zaměstnanců. Pracovníci musejí využívat pracovní dobu efektivně a pouze k činnostem, které přinášejí prospěch firmě. Jedná se především o činnosti vyplývající z příslušného pracovního místa resp. povinností a odpovědnosti.

Závěrem

Všichni zaměstnanci společnosti STAVOPROJEKCE budou usilovat o dodržování obsahu tohoto morálního a etického kodexu směrem k našim zákazníkům a dodavatelům. Každý se může s obsahem našeho kodexu kdykoliv seznámit prostřednictvím odkazu na naší webové stránce.

Ing. Vladan Janovský
jednatel společnosti
STAVOPROJEKCE sro